top of page

ชุดตรวจสารกัญชา (THC) ในปัสสาวะ (แพ็ค5ซอง)
รุ่น สตริปเทส

ยี่ห้อ (BIOLINE)
รายละเอียด :
ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ไบโอไลน์ ทีเอชซี สตริป (แบบจุ่ม)ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด “ กัญชา ”ชุด ตรวจสารเสพติดชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหากัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะ มนุษย์ ตั้งแต่ความเข้มข้นเพียง 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ขึ้นไป
 

คุณลักษณะ
- สำหรับการวินิจฉัยในหลอดทดลองเท่านั้น

- ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding assay

- วิธีการสอบแบบขั้นตอนเดียว

- ความไวและความจำเพาะสูง

องค์ประกอบในชุดตรวจ :
- สตริปทดสอบ 100 เทส แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก ภายในบรรจุสารดูดความชื้น

- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง

 

อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้ : 

- ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (ถ้วยใส่ปัสสาวะ)
- นาฬิกาจับเวลา
- ถุงมือแพทย์
- ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ

 

วิธีทำการทดสอบ :

- นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง)

- จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดที่ลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ

- รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

 

การแปลผล :

- ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นของสี) แสดงว่าไม่มี กัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะหรือมีแต่น้อยกว่า 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
- ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบ แสดงว่ามีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์ ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
- แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่
หมายเหตุ : ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งต้องปรากฎเป็นสีชมพู

 

ข้อจำกัดของการทดสอบ :

1) ชุดทดสอบนี้ออกแบบให้ใช้กับปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น
2) แม้บางครั้งการทดสอบนี้ใช้เวลาเพียง 1 นาที ก็สามารถให้ผลลบได้ แต่ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องควรอ่านผลที่เวลา 5 นาที
3) บางครั้งการทดสอบนี้อาจให้ผลบวกได้ ทั้งๆ ที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์น้อยกว่า
4) แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรง แต่บางครั้งอาจถูกรบกวนจากสารต่าง ๆ ในปัสสาวะได้ ทำให้ผลที่ได้ผิดไป
5) การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพ มิใช่เชิงปริมาณ
6) สารบางอย่าง เช่น สารฟอกขาวหรือสารออกซิไดส์ซิ่ง อย่างแรง ทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้จึงควรเก็บตัวอย่างตรวจและทำการทดสอบใหม่

 

การเก็บรักษา :

เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ

 

หมายเหตุ :

ชุดตรวจสารเสพติดชนิดไบโอไลน์ ทีเอชซี สตริป (แบบจุ่ม) สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี และบรรจุอยู่ในซองฟอยล์ มีจำนวน 100 test ต่อ 1 กล่อง

ชุดตรวจสารกัญชา (THC) ในปัสสาวะ สตริปเทส (แพ็ค5ซอง)

฿390.00Price
    bottom of page