top of page

ผลผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าว GI ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพชรทุ่ง

฿75.00Price
    bottom of page