Image by Jean Carlo Emer
Image by Mehrshad Rajabi

ร่วมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

จากวัตถุดิบเกษตรและสมุนไพรไทย
เพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร
จากธรรมชาติ 100%
กระตุ้นการผลิตน้ำนมในวัวนม

เนเจอร์ฟู้ด ประกาศขอรับการสนับสนุน
การร่วมลงทุน และตัวแทนจำหน่าย
มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบทางการเกษตรและสมุนไพรไทย
เพื่อต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์และส่งออกสู่ตลาดโลก

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย
เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน

เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

นักลงทุน ผู้จัดจำหน่าย และประชาชนทั่วไป

ที่ประสงค์ให้การสนับสนุน การลงทุนวิจัยพัฒนา
และการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของสังคม

โดยใช้ Deep Bio Technology เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเกษตรไทย

สามารถสนับสนุนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.บริจาค

2.ซื้อสินค้าระดมทุน 

3.สมัครร่วมลงทุน

มานพ Chemical Engineer.png


 

ข้อมูลโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น

เนเจอร์ฟู้ด จึงได้ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเกษตรและสมุนไพรไทย
หลากหลายชนิด เพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหารกระตุ้นการผลิตน้ำนมในวัวนม

โดยคัดสรรวัตถุดิบสายพันธุ์กล้วยไทยที่จำเพาะเจาะจง ไม่มีสารที่เป็นพิษ
และให้คุณประโยชน์สูงต่อสุขภาพของวัวนม

นำมาสกัดและผลิตในรูปแบบผง โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติ100%
ไม่มีสารเคมีเป็นส่วนผสม

จนได้ผลิตภัณฑ์ ผงปลีกล้วยสกัดเข้มข้น เพื่อบำรุงสุขภาพวัวนมเร่งการผลิตนม

Concentrate Banana Flower Powder (Cow Feed Additive)

ใช้สำหรับผสมอาหารเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพวัวนม แพะนม
ช่วยให้ผลิตนมได้มากขึ้น ทดแทนการใช้สารเคมีและฮอร์โมน

เนื่องจากเป็นสารธรรมชาติ100%

จึงดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค

ช่วยเสริมสร้างจุดเด่นด้านสุขภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์นมของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

และยังมีส่วนช่วยสนับสนุนอาชีพเกษตรกร สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร และวิสากิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยในหลายจังหวัด ช่วยยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย

สารสกัดหัวปลีกล้วยผงเข้มข้น บำรุงน้ำนม.j